Privacy PolicyKto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Oxbridge Joanna Rąba z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Witosa 51, świadcząca usługi nauczania języków obcych dla klientów korporacyjnych w jego siedzibie oraz dla klientów indywidualnych igrupowych w ramach kursów otwartych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzonych w naszej Szkole Językowej w Bielsku-Białej przy ul. Janowickej 11 (dalej „My”, „Oxbridge” albo „Szkoła”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do Administratora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe: 
adres e-mail: kontakt@oxbridge.edu.pl

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z usług Oxbridge tj. nauczania języków obcych, takimi danymi, które przetwarzamy są dane osobowe:
A. Słuchaczy otwartych kursów indywidualnych i grupowych na podstawie umowy uczestnictwa:
    imię i nazwisko i/lub imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku Słuchacza w wieku do 18  lat), 
    adres zamieszkania,
    numer telefonu,
    adres e-mail,
    wyniki testów diagnostycznych
B. Słuchacze firmowych kursów indywidualnych i grupowych:
    imię i nazwisko,
    numer telefonu służbowego,
    adres e-mail służbowy,
    wyniki testów diagnostycznych.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania i wykonywania UMOWY uczestnictwa w kursach językowych Oxbridge, gdzie Twoje dane osobowe są jej integralną częścią, a także, np. w czasie testów diagnostycznych, czy późniejszych bezpośrednich kontaktach z lektorami i pracownikami Szkolyi w związku z wykonywaniem tej UMOWY, i/lub od Twojego pracodawcy, z którym zawarliśmy UMOWĘ na świadczenie usługi nauczania języków obcych jego pracowników, na podstawie której zostałeś skierowany przez niego na kurs językowy.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Oxbridge?
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:
A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
    niezbędnego przetwarzania Twoich danych do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
Umowa to, w naszym przypadku, określenie warunków i sposobu realizacji usługi nauczania danego języka. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o świadczenie takiej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
B. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Oxbridge tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
niezbędnego przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi:
    marketing własnych usług edukacyjnych,
    organizowania i przeprowadzania konkursów, programów lojalnościowych oraz innych własnych akcji marketingowych promujące nasze usługi,
    dochodzenia lub zabezpieczenia naszych ewentualnych roszczeń,
    prowadzenia analiz jakości świadczonych przez Oxbridge usług nauczania języków;
C. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
Twoja dobrowolna zgoda jest potrzebna przede wszystkim w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie świadczące taką usługę dla Oxbridge oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. W takim przypadku, aby móc przedstawić np. ofertę na nowe usługi, produkt (którego możesz potrzebować) podmioty trzecie i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub
zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
Zapewniamy, że Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość Oxbridge) dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do  danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, tzw. „danych wrażliwych”
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” jest zabronione:
A. przetwarzanie danych ujawniających:
    pochodzenie rasowe lub etniczne,
    przekonania religijne lub światopoglądowe,
    przynależność do związków zawodowych;
B. zabronione jest przetwarzanie danych w celu zidentyfikowania osoby fizycznej, tj.:
    dane genetyczne,
    dane biometryczne;
C. zabronione jest przetwarzanie danych, tj.:
    stan zdrowia,
    seksualność lub orientacja seksualna.

Jakie masz uprawnienia wobec Szkoły w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
    w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
• zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
• Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Szkołę;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
• zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
• Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
• zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
• Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
• lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
• przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
    przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
    Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym zaufanym Podmiotom, które świadczą dla nas usługi kadrowo-księgowe, wspierają w świadczeniu usług drogą elektroniczną, wspomagają w wykonywaniu testów językowych i audytów, oraz wspierają promocję ofert oraz nasze kampanie marketingowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą lub Twoim pracodawcą, a także po jej zakończeniu w celach:
    Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
    Twoje dane pozyskane w celu marketingowym przechowujemy aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
    Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Oxbridge Joanna Rąba zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)


Built with Mobirise web page templates